Skočiť na hlavný obsah

Kritériá pre prijatie

k r i t é r i á 

pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka

na štvorročné štúdium

v šk. roku 2022/2023.

 

Riaditeľka školy Gymnázium, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s usmernením ministra školstva k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre šk. rok 2022/2023, po prerokovaní a odsúhlasení v pedagogickej rade a po vyjadrení Rady školy zverejňuje podmienky prijatia na štúdium na strednej škole a kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky na štúdium do 1. ročníka študijného odboru 7902 J gymnázium (štvorročné štúdium).

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

1. V školskom roku 2022/2023 plánuje škola na základe určenia najvyššieho poštu žiakov 1. ročníka pre školský rok 2022/23 Žilinským samosprávnym krajom otvoriť v 1. ročníku so štvorročným štúdiom v študijnom odbore 7902 J gymnázium   2 triedy s počtom 48 žiakov.

 

2. Vzdelávanie sa poskytuje podľa ŠkVP bez zamerania, profilácia sa umožňuje žiakom vo štvrtom ročníku systémom výberových voliteľných predmetov.

V priebehu štúdia majú možnosť získať žiaci po úspešnom absolvovaní skúšky medzinárodne platný certifikát ECDL (v rámci projektu IT akadémia) - medzinárodne rešpektovaný doklad o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT.

 

3. Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne, t. j. do 20. marca 2022, podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu podľa usmernenia ministra školstva zo dňa 12. 1. 2022. Prosíme zákonných zástupcov, aby na prihlášku uviedli svoje kontaktné údaje - číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

4. Žiaci sa budú prijímať bez prijímacích skúšok a na základe prijímacích skúšok podľa daných kritérií.

 

5. Potvrdenia o olympiádach a súťažiach s uvedením úspešný riešiteľ a celkové umiestnenie v súťaži pripoja uchádzači k prihláške, alebo doručia najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Ak potvrdenie nebude predložené v stanovenej lehote a určeným spôsobom, škola nepridelí uchádzačovi príslušné body.

 

6. Podľa § 66 ods. 8 školského zákona uchádzačovi, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacej skúške v riadnych termínoch, určí riaditeľ strednej školy náhradný termín najneskôr v poslednom týždni augusta. Dôvod neúčasti na prijímacej skúške oznámi uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky. Riaditeľ strednej školy v takom prípade rezervuje miesto v počte žiakov, ktorých prijíma do prvého ročníka.

 

7. Pre žiakov so zdravotným znevýhodnením sa forma prijímacej skúšky určí s prihliadnutím na ich zdravotné znevýhodnenie (§ 65 ods. 2 školského zákona) na základe vyjadrenia Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Príslušné doklady je zákonný zástupca povinný doložiť s prihláškou na štúdium, inak nebudú akceptované.

 

TERMÍNY KONANIA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 

1. Riaditeľka školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania. Písomné prijímacie skúšky v I. kole sa budú realizovať v dvoch termínoch:

2. mája 2022 (pondelok) o 8.15 hod.

9. mája 2022 (pondelok) o 8.15 hod.

 

2. Podľa § 66 ods. 6 školského zákona riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

 

3. Podľa § 150 ods. 8 pís. c zákona 245/2008 Z. z., ak sa vyhlási výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia, ak sa nariadi zákaz prevádzky škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu 90a) alebo ak v období školského vyučovania dôjde k živelnej pohrome alebo k udalosti, pri ktorej môžu byť ohrozené život alebo zdravie detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení, minister školstva môže rozhodnúť o iných termínoch rozhodujúcich pre organizáciu školského roka, najmä o iných termínoch podávania žiadostí o prijatie, prihlášok na vzdelávanie, prihlášok na štúdium a konania zápisov.

 

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

 

1. Do 1. ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona (dokladom je koncoročné vysvedčenie z 9. ročníka ZŠ, ktorého kópiu predloží žiak najneskôr v prvý septembrový týždeň šk. roku 2022/2023) a úspešne absolvoval externé testovanie žiakov základnej školy podľa § 155 ods. 9. školského zákona.


2. Úspešne vykonal písomné prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a  matematika.  

 

3. Umiestnil sa na 1. - 48. mieste v poradovníku uchádzačov o prijatie, ktorý bude zostavený podľa celkového počtu bodov získaných jednotlivými uchádzačmi v prijímacom konaní podľa platných kritérií.

 

4. Potvrdil svoj nástup na štúdium v stanovenom termíne.

 

Kritériá pre prijatie bez prijímacích skúšok

1. Podľa § 65 ods. 5 školského zákona bez vykonania písomných prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí tí uchádzači, ktorí v externom testovaní dosiahli úspešnosť najmenej 90% v predmete matematika a zároveň 90% v predmete slovenský jazyk a literatúra. Poradie týchto uchádzačov bude vytvorené podľa priemernej percentuálnej úspešnosti žiaka v externom testovaní. V prípade rovnosti percent na vyššom mieste bude uchádzač s lepšími priemermi známok na vysvedčení na konci 8. ročníka a 1. polroku 9. ročníka.

2. Podľa § 65 ods. 8 školského zákona riaditeľ školy odošle rozhodnutie o prijatí žiaka bez prijímacej skúšky najneskôr 7 dní pred termínom konania prijímacích skúšok.

Kritériá pre prijatie na základe prijímacích skúšok

 

1. Uchádzači vykonajú prijímaciu skúšku, ktorá pozostáva z overenia vedomostí zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky písomnou formou, pričom ich obsah a rozsah bude v súlade so vzdelávacími štandardmi Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy ISCED 2. Písomná skúška z každého predmetu trvá 60 minút.

 

2. Kritériom prijatia uchádzačov bude súčet bodov:

 

a) za výsledky prijímacej skúšky, bude pridelených maximálne 90 bodov:

- za písomný test z matematiky .................................................... max 45 bodov

- za písomný test zo slovenského jazyka a literatúry ...................max 45 bodov

 

Uchádzač úspešne vykoná písomné prijímacie skúšky, ak dosiahne minimálne 9 bodov za skúšku zo slovenského jazyka a literatúry a  minimálne 9 bodov z matematiky.

 

b) za prospech zo základnej školy budú uchádzačovi pridelené body za priemer známok na koncoročnom vysvedčení 7. ročníka, koncoročnom vysvedčení 8. ročníka a I. polrok 9. ročníka (okrem vyučovacích predmetov s výchovným zameraním).

Maximálny počet bodov za toto kritérium je 10.

 

Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky len za jeden najlepší výsledok:

 

Priemer/celkové hodnotenie

body

1,00

10

Prospel s vyznamenaním

8

Prospel veľmi dobre

5

 

c) za výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov ZŠ (Testovanie 9) sa môže uchádzačovi započítať maximálne 20 bodov .

 

Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky zvlášť za každý predmet:

 

Percentá

body

100 - 85

10

84 - 80

9

79 - 75

8

74 - 70

7

69 - 65

6

64 - 60

5

59 - 55

4

54 - 50

3

49 - 45

2

44 - 40

1

 

d) za výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach sa môže uchádzačovi započítať maximálne 30 bodov.

  • Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 3. mieste alebo bol úspešným riešiteľom v okresnom, krajskom alebo celoslovenskom kole v 7. až 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka, DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, Technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 

Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky len za jedno najvyššie umiestnenie:

 

Súťažné kolo

1. miesto

2. miesto

3. miesto

4. až 5. miesto

úspešný riešiteľ

Okresné

5

4

3

2

1

Krajské

8

7

6

5

3

Celoslovenské

10

9

8

7

5

 

  • Umelecký výkon - do celkového hodnotenia sa započítavajú body za reprezentáciu školy v literárnej tvorivej činnosti, umeleckom prednese (Hviezdoslavov Kubín, Jazykový kvet), súťaž moderátorov (Kysucký mikrofón, Sárova Bystrica), výtvarnej tvorivej činnosti, hudobnej činnosti, tanci.

Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky len za jeden najlepší výsledok.

 

Súťažné kolo

1. miesto

2. miesto

3. miesto

čestné uznanie/ cena poroty

Okresné

5

4

3

1

Krajské

8

7

6

3

Celoslovenské

10

9

8

5

 

  • Športová súťaž - 7., 8. a I. polrok 9. ročník.

Športy: atletika /ľubovoľná disciplína/, basketbal, volejbal, plávanie, šach, zjazdové lyžovanie alebo snowbording, klasické lyžovanie, skialpinizmus, biatlon, cezpoľný beh, orientačný beh, florbal, hokej, futbal, moderná gymnastika, krasokorčuľovanie, jazdectvo, kanoistika alebo ďalšia olympijská disciplína.

 

Body budú pridelené podľa nasledujúcej tabuľky za jeden najlepší výsledok.

 

Súťažné kolo

1. miesto

2. miesto

3. miesto

4. - 5. miesto

Okresné/obvodové

3

2

1

---------

Krajské/regionálne

6

5

4

3

Celoslovenské

10

9

8

6

 

Maximálny počet bodov, ktoré môže získať uchádzač v prijímacom konaní je 150.

 

3. Žiaci budú prijímaní podľa poradia zostaveného na základe súčtu získaných bodov podľa vyššie uvedených kritérií. Počet uchádzačov, ktorých bude možné prijať na základe prijímacích skúšok bude upravený podľa počtu zapísaných uchádzačov, ktorí splnili kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok.

 

Pri rovnosti bodov sa o poradí rozhoduje v tejto postupnosti:

  • podľa § 67 ods. 3 školského zákona bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (doklad musí byť doložený pri prihláške),
  • skóre bodov z prijímacej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky,
  • lepšie výsledky celoslovenského testovania žiakov (Testovanie 9),
  • lepšie výsledky v predmetových olympiádach (celoslovenské, krajské, okresné kolo).

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV A ZÁPIS PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV

1. Zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania bude zverejnenený na dverách školy  a na webovom sídle školy www.gymknm.sk 18. mája 2022 (§ 68 ods. 1 školského zákona).

 

2. Riaditeľka školy rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do 18. mája 2022 formou naskenovaním tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou alebo prostredníctvom informačného systému základnej školy alebo do elektronickej schránky.

 

3. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania budú uchádzači označení číselným kódom.

 

4. Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 doručí strednej škole potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade potvrdenia o nastúpení ostatne rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania, ktoré boli uvedené v prihláške, strácajú platnosť. Po tomto termíne a v prípade potvrdenia o nenastúpení stráca rozhodnutie o prijatí platnosť.

Záväzné potvrdenie je možné doručiť cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe v dolnej časti tejto stránky. 

 

5. Podrobnosti zápisu môže riaditeľka školy upraviť na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR. Aktuálne informácie budú zverejnené na www.gymknm.sk.

 

6. Zákonný zástupca uchádzača, ktorý dostane rozhodnutie o neprijatí pre nedostatok miesta a naďalej má záujem o prijatie na štúdium na gymnáziu, podá odvolanie proti rozhodnutiu riaditeľky školy v lehote  do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Výsledky prijímacieho konania do prvého ročníka štvorročného štúdia platia len v školskom roku,  pre ktorý sa prijímacie skúšky vykonali.

2. Všetky informácie o prijímacích skúškach podávajú riaditeľka školy (č.t.: +421 915 867 879)  a zástupkyňa riaditeľky školy (č.t.: 041/4220052).

3. Podľa § 65 ods. 2 školského zákona boli kritériá prerokované pedagogickou radou dňa 27. 1. 2022 a radou školy dňa 2. 2. 2022.

 

Prílohy: