Skočiť na hlavný obsah

Kritériá pre prijatie

K r i t é r i á  pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka

na štvorročné štúdium

pre školský rok 2020/2021

 

 

V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje riaditeľka školy kritériá na prijatie do 1.ročníka.

Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2020/2021 sa ďalej riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Termíny prijímacích skúšok: 

11. mája 2020 (pondelok) o  8.15 hod

14. mája 2020  (štvrtok)  o  8.15 hod

Na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste  otvárame v školskom roku 2020/2021:

2 triedy – odbor gymnázium, kód 7902 J, všeobecné zameranie; výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa učebného plánu inovovaného školského vzdelávacieho programu. Informácie o inovovanom školskom vzdelávacom programe nájdete na www.gymknm.sk, v časti dokumenty.

      – s plánovaným počtom žiakov: 44. Počet prijatých žiakov v prijímacom konaní nemôže prekročiť  plánovaný počet.

 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania:

Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne (do 20. apríla 2020) podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo alebo mailový kontakt.

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný.

O úpravu formy prijímacej skúšky pre žiaka so ŠVVP požiada zákonný zástupca žiaka na základe odporúčaní školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP alebo CPPPaP). Písomnú žiadosť zákonný zástupca predloží najneskôr do 30.4.2020. Súčasťou žiadosti je aktuálna správa z diagnostického vyšetrenia.

 

KRITÉRIÁ:
A. PRIJÍMACIE KONANIE BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Bez vykonania písomných prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí iba tí uchádzači, ktorí podľa školského zákona v Testovaní 9 – 2019 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 90 % a zároveň v teste z matematiky najmenej 90 % úspešnosť.
B. PRIJÍMACIE KONANIE S PRIJÍMACÍMI SKÚŠKAMI
1. Ostatní uchádzači, ktorí nesplnia kritérium A sa budú musieť zúčastniť písomných prijímacích skúšok. V prijímacom konaní budú uchádzačom pridelené body:

a) za písomný test z predmetov
matematika ................................................ maximálne 45 bodov
slovenský jazyk a literatúra .......................  maximálne 45 bodov.
b) za prospech na konci 8. ročníka ZŠ a na polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, Dej, Geo, Mat, Fyz, Chem, Bio
        .................maximálne 20 bodov za každý ročník
c) za výsledky Testovania 9-2019 (osobitne zo slovenského jazyka a osobitne z matematiky)
       ............................................................ maximálne 15 bodov za každý predmet
d) za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach (oblasť matematiky, fyziky, chémie, geografie, slovenského jazyka a literatúry, biológie, cudzích jazykov, spoločenských vied a športu). Potvrdenie o olympiádach a súťažiach od organizátora súťaže s uvedením „úspešný riešiteľ“ a celkové umiestnenie v súťaži alebo kópie diplomov, ktoré budú overené riaditeľom príslušnej základnej školy, musia byť súčasťou zaslanej prihlášky.
Body budú pridelené za 2 najlepšie umiestnenia.
        .........................................................  maximálne 40 bodov za toto kritérium

2. Na základe získaných bodov bude zostavené poradie, podľa ktorého budú uchádzači prijímaní na štúdium.

Presné bodové rozpätia za priemery, výsledky testovania, súťaže a ďalšie náležitosti prijímacieho konania sú v priloženom dokumente.

 

Mgr. Jana Pieronová

riaditeľka         

                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

Prílohy: