Skočiť na hlavný obsah

Kritériá pre prijatie

Upravené k r i t é r i á 

pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka

na štvorročné štúdium

pre školský rok 2020/2021

 

 

V súlade s Rozhodnutím o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a podľa §150 ods. 8 zákona a §161k č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) a po prerokovaní v pedagogickej rade stanovuje riaditeľka školy kritériá na prijatie do 1.ročníka.

Prijímacie konanie pre štúdium v školskom roku 2020/2021 sa ďalej riadi zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

 

Termíny prijímacieho konania:

 

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

 

Na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste  sa otvárajú v školskom roku 2020/2021:

2 triedy – odbor gymnázium, kód 7902 J, všeobecné zameranie; výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa štvorročného učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Profilácia žiakov sa uskutočňuje voľbou 4 voliteľných predmetov na konci 3. ročníka s celkovým počtom 12 hodín. Informácie o školskom vzdelávacom programe sa nachádzajú na www.gymknm.sk, v časti dokumenty.

               – s plánovaným počtom žiakov: 44. Počet prijatých žiakov v prijímacom konaní nemôže prekročiť  plánovaný počet.

 

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania:

Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo alebo mailový kontakt.

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z.

Vzhľadom na súčasné podmienky príjimanie žiakov so ŠVVP nie je osobitne upravené,  ŠVVP nemôžu ovplyvniť výsledok prijímacieho konania.

 1. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

Kritériá prijímacieho konania sú upravené na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu zo dňa 29. 4. 2020 v súlade s prílohou č. 2.

 

V prijímacom konaní budú uchádzačovi prideľované body za:

 1.  ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY z vybraných predmetov

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

 1.  

            1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5.(4-x).(4-x)kde  x  je  známka  z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • matematika.
 1.  

            1.2 Profilový predmet:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet  bodov= 3.(4-x).(4-x),  kde  x  je známka  z

 • profilového  predmetu:           anglický jazyk

             1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet  bodov= 2.(4-x).(4-x)kde   x  je  známka  z doplnkového predmetu.

Doplnkové predmety:

 • prvý doplnkový predmet:      biológia
 • druhý doplnkový predmet:    dejepis
 • tretí doplnkový predmet:       fyzika
 • štvrtý doplnkový predmet:    geografia
 • piaty doplnkový predmet:     chémia


            Maximálny počet bodov za kritérium ŠTÚDIJNÉ VÝSLEDKY je 414 bodov.

 1. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. alebo 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok, v ktorom toto hodnotenie dosiahol.
 

           Maximálny počet bodov za  kritérium PROSPECH je 15 bodov.

 1. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé  z kritérií 3.1 až 3.5 samostatne.

 

3.1  Predmetová olympiáda

                 Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku  

             alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

          Maximálny počet bodov za kritérium PREDMETOVÁ OLYMPIÁDA je 100 bodov.
 

Súťažné kolo

1. miesto

2. – 3. miesto

4. – 5. miesto

Okresné/obvodné

20

15

10

Krajské

30

25

20

 

          3.2  Športová súťaž alebo športová činnosť

                Výsledok v športovej súťaži za 7., 8. alebo 9. ročník

               Športy: atletika (ľubovoľná disciplína), basketbal, volejbal, plávanie, šach, zjazdové lyžovanie alebo snowbording, klasické lyžovanie, skialpinizmus, biatlon,

               cezpoľný beh, orientačný beh, florbal, hokej, futbal, moderná gymnastika, krasokorčuľovanie, jazdectvo, kanoistika  alebo ďalšia olympijská disciplína.

 • individuálne športy 1.3. miesto
 

Súťažné kolo

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Okresné/obvodové

7

5

4

Krajské

10

9

8

 •  kolektívne športy 1. 3. miesto
 

Súťažné kolo

body za 1.-3. miesto

Okresné/obvodové

3

Krajské

6

     Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok.

 

             3.3  Umelecký výkon

          

Súťažné kolo

1. miesto

2. miesto

3. miesto

Okresné/obvodové

7

5

4

Krajské

10

9

8

 


        

 

       

 

      Za umelecký výkon sa započítavajú body za reprezentáciu školy v literárnej tvorivej činnosti, umeleckom prednese, výtvarnej tvorivej   

      činnosti, hudobnej činnosti, tanci.

       Body sa prideľujú za jeden najlepší výsledok.

    

 

3.4  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia v školskom roku 2018/2019, 2019/2020

   a) umiestnenie na 1. – 3. mieste v celonárodnom kole – 40 bodov,

   b) účasť v  medzinárodnom kole – 40 bodov.

        Body sa prideľujú len za jeden najlepší výsledok.

 

Doklady o umiestnení v súťažiach uvedených v bode 3 predloží uchádzač najneskôr do 19. mája 2020 na Gymnázium v Kysuckom Novom Meste. Kópie dokumentov musia byť overené riaditeľom základnej školy, CVČ.

Body budú pridelené za najlepšie umiestnenia, v jednom type súťaže pridelíme body za najvyššie umiestnenie.

Ak podklady o súťaži nebudú predložené v stanovenej lehote a určeným spôsobom, škola nepridelí uchádzačovi príslušné body. Tým uchádzač stráca nárok na zohľadnenie nezdokladovaných výsledkov, aj keby ich dokladoval dodatočne.

 

3.5  Priemer známok v šiestom a siedmom ročníku

Priemer známok v 6. a 7. ročníku z predmetov SJL, MAT, ANJ, BIO, CHE, FYZ, GEO, DEJ do 1,5 – započítava sa 10 bodov.

 

       4. V prípade rovnosti bodov budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. ) Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

Ďalej budú pri rovnosti bodov postupne v určenom poradí uplatňované kritériá:

 1. ) Uprednostnený bude uchádzač, ktorý dosiahol získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,
 2. ) Uprednostnený bude uchádzač, ktorý dosiahol vyšší počet bodov (v danom poradí):
  • zo slovenského jazyka a literatúry,
  • z matematiky,
  • z anglického jazyka,
  • z biológie,
  • z dejepisu,
  • z fyziky,
  • z geografie,
  • z chémie.
 1. Zverejnenie výsledkov a zápis prijatých uchádzačov
 1. Termíny zverejnenia sú stanovené v Rozhodnutí o termínoch , organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020 zo dňa 29.4.2020
 2. Ďalší postup bude aktualizovaný podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré budú aktuálne v čase konania prijímacích skúšok. Aktuálne údaje budú zverejnené na www.gymknm.sk.
 3. Pri zverejňovaní výsledkov prijímacieho konania uchádzači budú označení číselným kódom, ktorý bude zákonnému zástupcovi oznámený na kontakt uvedený v prihláške.
 1. VŠEOBECNÉ  USTANOVENIA

Podľa §65 ods. 2, 3 zákona 245/2008 Z. z. boli kritériá  pedagogickou radou dňa 07. mája 2020.

     

V Kysuckom Novom Meste, dňa  7. 5. 2020                                                                                     

                                                                                                                                      Mgr. Jana Pieronová

                                                                                                                                                                     riaditeľka

Prílohy: