Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Príjimacie konanie - informácie k priebehu

  Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky číslo: 2021/10124:1 - A1810  zo dňa 26. januára 2021 platí v procese prijímacieho konania  nasledovné:

  • Počet otváraných tried pre školský rok 2021/2022: 2 triedy (44 žiakov)
  • Prijímacia skúška do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na školský rok 2021/2022 sa uskutoční:
  1. v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,
  2. v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.
  • Prijímacia skúška je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ a pozostáva z testu z predmetov:

- matematika,

- slovenský jazyk a literatúra.

  • Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorú žiak navštevuje do 8. apríla 2021 na štúdium v štvorročnom vzdelávacom programe.
  • Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu do 16. apríla 2021 na štúdium v štvorročnom vzdelávacom programe.

PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A DÁTUMY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

do 26. februára 2021

zverejnenie podmienok prijatia na štúdium

do 8. apríla 2021

zákonný zástupca maloletého uchádzača alebo plnoletý žiak podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy

do 16. apríla 2021

riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu

3. máj 2021
v prípade potreby 4. máj 2021

prvý termín prijímacej skúšky do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

10. máj 2021
v prípade potreby 11. máj 2021

druhý termín prijímacej skúšky do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

do 20. mája 2021

termín na rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy

do 20. mája 2021

termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi cez informačný systém základnej školy napr. EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky

do 25. mája 2021

termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole (potvrdenie sa doručuje cez informačný
systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy); potvrdenie k stiahnutiu