Skočiť na hlavný obsah

Príjimacie konanie - informácie k priebehu

 

  • Počet otváraných tried pre školský rok 2022/2023: 2 triedy (48 žiakov)
  • Prijímacia skúška do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu na školský rok 2022/2023 sa uskutoční:
  1. v prvom termíne 2. mája 2022,
  2. v druhom termíne 9. mája 2022.
  • Prijímacia skúška je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ a pozostáva z testu z predmetov:

- matematika,

- slovenský jazyk a literatúra.

  • Zákonný zástupca maloletého uchádzača podáva prihlášku do 20. marca 2022 na strednú školu.

PRIEBEŽNE AKTUALIZOVANÉ INFORMÁCIE A DÁTUMY K PRIJÍMACÍM SKÚŠKAM

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

do 28. februára 2022

zverejnenie podmienok prijatia na štúdium

do 14. marca 2022

zákonný zástupca podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy na potvrdenie hodnotenia (k prihláške je potrebné pripojiť i povinné prílohy)

do 20. mara 2022

zákonný zástupca podá prihlášku na strednú školu

2. máj 2022
v prípade potreby 3. máj 2022

prvý termín prijímacej skúšky do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

9. máj 2022
v prípade potreby 10. máj 2022

druhý termín prijímacej skúšky do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu

 18. máj 2022

zverejnenie výsledkov prijímacieho konania a odoslanie rozhodnutí o prijatí/neprijatí

najneskôr do 23. mája 2022

zákonný zástupca potvrdí nástup na vzdelávanie (potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy); potvrdenie k stiahnutiu