Skočiť na hlavný obsah

Oznam o konaní 2. kola prijímacieho konania do 1. ročníka v šk. roku 2019/20

Riaditeľka Gymnázia, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste, ako príslušný orgán štátnej správy v školstve podľa § 2, ods.1, písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodla takto: V súlade s § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 66 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vykonať 2. kolo prijímacieho konania dňa 18. júna 2019

na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do triedy prvého ročníka

 

Prihláška:

Do druhého kola budú zaradení žiaci základných škôl, ktorí do 14. júna 2019 podajú riadne vyplnenú a základnou školou potvrdenú prihlášku na štúdium (vrátane známok, Testovania 9-2019, lekárskeho potvrdenia, telefonického kontaktu a podpisov uchádzača a zákonného zástupcu) na riaditeľstve Gymnázia, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste. Prosíme zákonných zástupcov uchádzačov o štúdium, aby do prihlášky uviedli telefonický alebo mailový kontakt, na ktorý im môžeme oznámiť výsledok konania v krátkom čase.

Prijímacie konanie:

1. Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia https://www.gymknm.sk/aktualita/62/kriteria-pre-prijatie-do-1-rocnika-v-sk-roku-201920 schválené pre 1. kolo zo dňa 26.2.2019.

2. Počet prijatých žiakov z I. kola a z II. kola sa rovná plánu výkonov na školský rok 2019/2020 - 48 žiakov.

 

Výsledky a zápis:

1. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 18. júna 2019 do 17:00 hod.

2. Škola vykoná zápis prijatých uchádzačov 19. júna 2019 od 10.00 do 15.00 hod.

 

Časový harmonogram prijímacích skúšok

Uchádzači sa v deň konania prijímacích skúšok dostavia na Gymnázium, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste najneskôr do 7.50 hod. a prinesú si so sebou svoj doklad totožnosti (obč. preukaz, resp. rodný list).

7:50 - registrácia uchádzačov

8:00 – 9:00 hod. - písomný test z matematiky

9:00 – 9:15 hod. - prestávka

9:15 – 10:15 hod. - písomný test zo slovenského jazyka a literatúry