Skočiť na hlavný obsah

Odvolacie konanie

Uchádzačom, ktorí vyhoveli kritériám a umiestnili sa v poradí 49 a viac, bude vydané rozhodnutie o neprijatí. Toto rozhodnutie si môže rodič vyzdvihnúť na sekretariáte školy v pondelok 20.5.2019 od 7:00 do 14:00. Ak si ho nevyzdvihne, bude mu zaslané poštou.

Rodič proti neprijatiu svojho dieťaťa, ktoré vyhovelo prijímacím skúška a nebolo prijaté pre nedostatok miesta, môže podať odvolanie. Odvolanie sa podáva riaditeľovi strednej školy do 5 dní odo dňa doručenia. Riaditeľ strednej školy na základe posúdenia odvolania môže rozhodnutie zmeniť a dieťa môže prijať v prípade, že uchádzači, ktorí mali vyšší počet bodov pri prijímacom konaní, sa na štúdium nezapíšu alebo svoj zápis zrušia. V inom prípade riaditeľ školy odstúpi odvolanie odvolaciemu orgánu t.j. zriaďovateľovi.

Odvolanie je možné podať aj na základe zverejnených informácií na stránke školy. V odvolaní žiaka uvádzajte v tomto prípade kód žiaka, ktorý mu bol pridelený pri prijímacom konaní a aj výsledky sú zverejnené pod týmto kódom.

V prípade, že bude odvolanie podávané až po prevzatí rozhodnutia, uvádzajte v odvolaní číslo rozhodnutia.