Skočiť na hlavný obsah

Výsledky prijímacích skúšok

Zoznam uchádzačov o štúdium na gymnázium podľa splnených kritérií

Prosím čítajte pozorne všetky informácie, ktoré sú uvedené na stránke!

Súčasná legislatíva umožňuje uchádzačom o štúdium na strednej škole podať prihlášky na viaceré školy. Uchádzač musí svoj záujem potvrdiť zápisom na štúdium. Z toho dôvodu je možné, že niektorí uchádzači, ktorí boli prijatí, svoj záujem zápisom nepotvrdia.

Poradie uchádzačov v zozname bolo zostavené podľa počtu získaných bodov v celom prijímacom konaní na základe kritérií, ktoré naša škola zverejnila.
Tento zoznam sa týka uchádzačov, ktorí nesplnili kritérium na prijatie bez prijímacích skúšok. V zozname nie sú uvedení žiaci, ktorí boli prijatí bez prijímacích skúšok.
V ZOZNAME SÚ ŽIACI ZVEREJNENÍ POD KÓDOM, KTORÝ BOL KAŽDÉMU ŽIAKOVI PRIDELENÝ.
Podmienku k zápisu splnili tí žiaci v zozname, ktorí majú kód rozhodnutia PP.

Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční v dňoch:
22. mája 2019 od 10.00 do 17.00 hod.
23. mája 2019 od 10.00 do 15.00 hod.

Zápisu prijatých uchádzačov sa zúčastní uchádzač a jeho zákonný zástupca v kancelárii školy. Na zápis je nevyhnutné priniesť zápisný lístok, ktorý vydá príslušná ZŠ.
V prípade, že žiak sa nemôže zúčastniť na zápise, príde so zápisným lístkom jeho zákonný zástupca a oznámi všetky potrebné informácie.

Uchádzač nahlási:
a) 1. cudzí jazyk, ktorý si uchádzač volí z možností ANJ, NEJ
b) 2. cudzí jazyk, ktorý si uchádzač volí z možností ANJ, NEJ, RUJ
c) voľbu povinného predmetu v alternatíve etická výchova alebo náboženská výchova
d) prípadne oslobodenie z TSV a stupeň.

Ak sa uchádzač na strednú školu nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium na strednej škole, je neplatné. Riaditeľ školy ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na základe podaného odvolania.
 

Prilohy na stiahnutie: