Skočiť na hlavný obsah

Žilinský kraj na križovatkách dejín

     V piatok 26. apríla sa na našej škole uskutočnilo zaujímavé podujatie s pracovníkmi Kysuckého múzea. Mgr. Martin Turóci, PhD. prezentoval viaceré publikácie Kysuckého múzea (Žilinský kraj na križovatkách dejín, Zemianske rody na Kysuciach, Čadca a okolité obce v správe panstva Strečno od konca 18. do polovice 19. storočia, Acta regionalia), viažuce sa k významným medzníkom histórie regiónov Žilinského kraja. Ich autormi sú pracovníci a spolupracovníci Kysuckého múzea. M. Turóci v druhej časti prezentácie odpovedal žiakom tretieho a štvrtého ročníka na viacero otázok týkajúcich sa regionálnej histórie, ako aj obsahu publikácií. Uvedené knihy budeme využívať pri vyučovaní regionálnych dejín v predmetoch dejepis, seminár z dejepisu, putovanie s históriou.