Skočiť na hlavný obsah

Kritériá pre prijatie do 1. ročníka v šk. roku 2019/20

Prijímacie skúšky sa konajú v súlade so zákonom národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 z. Z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov, kritériá prijímacích skúšok boli prerokované v pedagogickej rade Gymnázia v Kysuckom Novom Meste, prerokované v pedagogickej rade školy 29.1.1019 a schválené riaditeľkou školy.

Termíny prijímacích skúšok:
13. mája 2019 (pondelok) o 8.15 hodine
16. mája 2019 (štvrtok) o 8.15 hodine

Na Gymnáziu v Kysuckom Novom Meste otvárame v školskom roku 2019/2020: 2 triedy 

– odbor gymnázium, kód 7902 J, všeobecné zameranie; výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa učebného plánu školského vzdelávacieho programu. Na konci tretieho ročníka sa majú žiaci možnosť profilovať výberom voliteľných predmetov. Informácie o školskom vzdelávacom programe nájdete na www.gymknm.sk, v časti dokumenty.
s plánovaným počtom žiakov: 48. Počet prijatých žiakov nemôže prekročiť plánovaný počet.

Súčasťou prijímacieho konania na školský rok 2019/20 budú písomné prijímacie skúšky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra.

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý iba uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a ktorý súčasne splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienky na zaradenie do prijímacieho konania:
Do prijímacieho konania budú zaradení uchádzači, ktorí v zákonne stanovenom termíne (do 20. apríla 2019) podajú riadne vyplnenú prihlášku na strednú školu. Prosíme zákonných zástupcov, aby do prihlášky uviedli aj svoje telefónne číslo alebo mailový kontakt.

Pri organizácii prijímacieho konania sa v prípade žiakov s VPU postupuje v súlade s § 65 ods. 2 zákona 245/2008 Z.z., podľa ktorého sa forma prijímacej skúšky pre žiaka určuje s prihliadnutím na jeho diagnózu, pričom sa vychádza z odporúčaní školského poradenského zariadenia, v starostlivosti ktorého je žiak evidovaný. O prijatí žiaka s VPU rozhoduje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a písomného vyjadrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CŠPP alebo CPPPaP). Pred prijatím na štúdium škola poučí zákonného zástupcu žiaka o všetkých možnostiach vzdelávania jeho dieťaťa (§ 61 zákona č. 245/2008).

KRITÉRIA:
A. PRIJÍMACIE KONANIE BEZ VYKONANIA PRIJÍMACEJ SKÚŠKY
Bez vykonania písomných prijímacích skúšok budú na štúdium prijatí iba tí uchádzači, ktorí podľa školského zákona v Testovaní 9 – 2019 dosiahli v teste zo slovenského jazyka a literatúry minimálnu úspešnosť 90 % a zároveň v teste z matematiky najmenej 90 % úspešnosť.
B. PRIJÍMACIE KONANIE S PRIJÍMACÍMI SKÚŠKAMI
1. Ostatní uchádzači, ktorí nesplnia kritérium A sa budú musieť zúčastniť písomných prijímacích skúšok. V prijímacom konaní budú uchádzačom pridelené body:

a) za písomný test z predmetov
matematika ................................................ maximálne 45 bodov
slovenský jazyk a literatúra .......................  maximálne 45 bodov.
b) za prospech na konci 8. ročníka ZŠ a na polroku 9. ročníka ZŠ z predmetov slovenský jazyk a literatúra, 1. cudzí jazyk, Dej, Geo, Mat, Fyz, Chem, Bio
        .................maximálne 20 bodov za každý ročník
c) za výsledky Testovania 9-2019 (osobitne zo slovenského jazyka a osobitne z matematiky)
       ............................................................ maximálne 15 bodov za každý predmet
d) za umiestnenie v predmetových olympiádach a súťažiach (oblasť matematiky, fyziky, chémie, geografie, slovenského jazyka a literatúry, biológie, cudzích jazykov, spoločenských vied a športu). Potvrdenie o olympiádach a súťažiach od organizátora súťaže s uvedením „úspešný riešiteľ“ a celkové umiestnenie v súťaži alebo kópie diplomov, ktoré budú overené riaditeľom príslušnej základnej školy, musia byť súčasťou zaslanej prihlášky.
Body budú pridelené za 2 najlepšie umiestnenia.
        .........................................................  maximálne 40 bodov za toto kritérium

2. Na základe získaných bodov bude zostavené poradie, podľa ktorého budú uchádzači prijímaní na štúdium.

Presné bodové rozpätia za priemery, výsledky testovania, súťaže a ďalšie náležitosti prijímacieho konania sú v priloženom dokumente.

                       Mgr. Jana Pieronová
                            riaditeľka školy

Prilohy na stiahnutie: