Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Vyjadríme svoj názor bez nenávisti

            Hodiny výučby na škole môžu prebiehať i netradične. A takto netradične sme sa učili i my, žiaci 2. a 3. ročníka. Učili sme sa totiž neformálne. Čo to znamená? Výučbu občianskej náuky zobrala do rúk budúca lektorka, žiačka 3.B, Zuzka Koptáková, ktorá si pre nás pripravila  zaujímavú interaktívnu hodinu na tému „Vyjadrujeme sa bez nenávisti“. Svoj výklad doplnila rôznymi aktivitami zameranými na uvedomenie si stereotypov či predsudkov.  Rozprávali sme sa o prejavoch nenávisti voči iným, i o búraní stereotypných predstáv a predsudkov cez vlastnú životnú skúsenosť. Spoločne sme zistili, ako stereotypy a predsudky môžu prerásť až do diskriminácie či rasizmu, čo narúša medziľudské vzťahy a spôsobuje destabilizáciu spoločnosti. Uviedli sme si i niekoľko príkladov zo života, aby sme si lepšie osvojili danú problematiku. Vďaka tejto netradičnej hodine sme si rozšírili náš obzor a nadobudli mnoho nových poznatkov z danej témy. Myslím si, že táto aktivita nás všetkých obohatila a zmenila náš pohľad na okolitý svet. Zuzke touto cestou ďakujeme za obohatenie vyučovacieho procesu a v lektorovaní jej želáme veľa úspechov.