Skočiť na hlavný obsah

Informácia pre návštevníkov

Návštevník školy (netýka sa žiakov Gymnázia v Kys. N. Meste) môže vstúpiť do budovy školy len so súhlasom riaditeľky školy, musí sa na vrátnici preukázať Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti pre návštevníka. Je možné využiť iné formy komunikácie (e-mailom, telefonicky).

Vyhlásenie volieb do rady školy

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, na základe § 1 ods. 2 Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a na základe skončenia volebného obdobia rady školy pri Gymnáziu, Jesenského 2243 v Kysuckom Novom Meste riaditeľka školy vyhlasuje voľby do rady školy pre nové funkčné obdobie.

V zmysle §3 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 v znení neskorších predpisov v stredných školách radu školy tvoria:

a) dvaja zástupcovia pedagogických zamestnancov zvolení vo voľbách pedagogickými zamestnancami školy,

b) jeden zástupca nepedagogických zamestnancov zvolený vo voľbách nepedagogickými zamestnancami školy,

c) traja zástupcovia rodičov zvolení vo voľbách rodičmi školy,

d) jeden zástupca žiakov zvolený žiackou školskou radou,

e) štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.

Voľby do rady školy z pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia dňa 28. 9. 2021 od 13:45hod do 14:45hod.

Záujem pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov kandidovať do rady školy je potrebné oznámiť mailom, prostredníctvom edupage alebo osobne u riaditeľky školy najneskôr do 28. 9. 2021 do 10:00hod.

Voľbu zástupcu žiakov zrealizuje žiacka školská rada dňa 28. 9. 2021 o 10:30hod.

Voľby do rady školy za rodičov sa uskutočnia v deň konania rodičovského združenia dňa 28. 09. 2021 o 15:45hod.

Kandidovať za rodičov môže každý rodič, ktorého dieťa našu školu navštevuje a nie je zamestnancom školy. Záujemcovia - kandidáti zašlú e-mail na adresu riaditeľky školy: riaditel@gymknm.sk do 27. 09. 2021, do 18:00 hod. s nasledovnými údajmi: titul, meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefonický kontakt a súhlas s kandidatúrou. A taktiež prosíme kandidátov, aby sa pár vetami krátko predstavili.
Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. Ak o 15:45hod nebude prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, voľby budú prerušené a po prestávke sa budú konať opakované voľby - t.j. 28. 9. 2021 od 16:15hod. z prítomných oprávnených voličov, v tom prípade sa účasť nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.
Voliť môže len jeden z rodičov, aj keď má na škole viac detí.

                                                                                                           Mgr. Jana Pieronová

                                                                                                           riaditeľka školy na základe poverenia