Skočiť na hlavný obsah

Podmienky vstupu do budovy školy od 19.4.2021

ZÁKAZ VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

od 19.04.2021 do 28.04.2021

 

Vzhľadom na novú Vyhlášku č. 187/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa (ďalej len "Vyhláška"), platí od 19. apríla 2021 do uplynutia 28. apríla 2021 zákaz vstupu zamestnancov a fyzických osôb na pracoviská zamestnávateľa, či povinnosť prevádzkovateľov, vrátane škôl a školských zariadení, zamedziť vstup osôb do priestorov ich prevádzok. 

Prevádzkovateľ je oprávnený pustiť dnu osobu, ktorá deklaruje v príslušnom čestnom prehlásení (v prílohách) informáciu o negatívnom výsledkom testu na ochorenie COVID-19, respektíve o výnimke. Pri vstupe poskytne príslušný doklad k nahliadnutiu.

Podľa §1 ods. 2 zákaz sa nevzťahuje na:

a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

e) osobu zaočkovanú:

   1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

   2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,

  3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto  dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,  

f) osoby nad 65 rokov veku,

g) dieťa do desiatich rokov veku,

h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra

k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19

 

§ 2

Vstup zamestnancov na pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa

(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. s), x) a z) zákona sa v období od 19. apríla 2021 do 28. apríla 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým zamestnávateľom prevádzkujúcim školy a školské zariadenia, v pracoviskách a iných priestoroch zamestnávateľa škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup zamestnancov škôl a školských zariadení, okrem zamestnancov podľa § 2 ods. 5, na tieto pracoviská a do iných priestorov zamestnávateľa. Uvedené sa nevzťahuje na osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní.

 

(5)Zákaz podľa § 2 ods. 1 až 4 sa ďalej nevzťahuje na:

a) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako 180 dní,

b) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 180 dní od okamihu vstupu,

c )osobu zaočkovanú:

  1. druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,

  2. prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4týždne,

  3. prvou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,

d) dieťa do desiatich rokov veku,

e) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

f) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

g) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

h) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

i) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

j) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19.

Kysucké Nové Mesto, 16. 04. 2021                                        

                                                                                               Mgr. Jana Pieronová   

                                                                                                    riaditeľka školy

Prilohy na stiahnutie: